FAQ

Har du frågor om vår verksamhet är du alltid välkommen att höra av dig.

Allmänna frågor

Ja! Vi har utbildad och certifierad personal. Godkänd säkerhetsutrustning används alltid och vi är fullt försäkrade. Spolarna har AAA – Högsta kreditvärdighet.

Bolaget har utsetts till Superföretag av Veckans Affärer, varit Gasellföretag i flera år i rad och 2017 vann vi Årets Företagare i Kristianstad.

Genom en förebyggande insats kan kostsamma och besvärliga vattenskador undvikas. Vi spolar rent hela avloppssystemet med ett högt varmvattenflöde och lågt tryck. Det låga trycket är viktigt för att inte skada rören. Syftet är att på ett tidigt stadium minska risken för stopp på grund av avlagringar i rören och därmed förlänga rörens livslängd.

En rörspolning startar alltid i bottenplan eller källare där rören spolas rena hela vägen ut till huvudledningen ute i gatan. För att det skall bli riktigt rent dras rensslangen fram och tillbaka flera gånger. Ibland kan det finnas avlagringar som inte lossnar. Då görs en så kallad mekanisk rensning, vilket innebär att vi fräser rent rören med speciella renskedjor och skärhuvud.

När huvudrören är helt rena spolar vi rent fastighetens alla stickledningar. För att kunna genomföra detta behöver vi tillträde till lägenheter och övriga utrymmen. Antingen är boende hemma och öppnar upp eller lämnas kompletta uppsättningar med nycklar, larmkoder etc. till ansvarig på Spolarna innan rörspolningen inleds. Fastighetsskötaren ansvarar för att Spolarna får tillträde till övriga utrymmen.

Vi börjar alltid på nedersta våningen och jobbar oss uppåt i fastigheten för att inte orsaka stopp som kan uppstå om man arbetar i omvänd ordning.

Vi erbjuder alltid fasta priser till villaägare. Snittpriset på en 1 1/2 villa ligger kring 2 500kr. Priset är beroende på villans storlek och förutsättningar. Det finns många faktorer som spelar in, hur många rör som skall spolas, om det skall filminspekteras etc. Ring oss för att få rätt pris till din villa.

Större och kommersiella fastigheter offereras. Kontakta Spolarna för en offert kring just er situation.

Stam är namnet på det vertikala (stående) rör som förgrenar sig ut i fastigheten. Ett så kallat ”stambyte” innebär att man byter ut alla befintliga avloppsrör i fastigheten inklusive stickledningar. Det betyder att man måste bila upp golv och väggar för att komma åt att byta ut ledningarna. Ett alternativ till stambyte kan i många fall vara relining.

Spolning av rören görs för att säkra funktionen. Var tredje till femte år är ett bra tidsintervall för att vara säker på att stopp och beläggningar inte orsakar översvämningar och fuktskador. Kännetecken på problem är till exempel när det börjar bubbla i avloppet eller när vatten börjar ”komma tillbaka” vid spolning i toalett eller vask. Dessa stopp kan snabbt leda till allvarliga fuktskador.

Nej, det är inte speciellt smutsigt. Det kan lukta lite illa och en mindre mängd vätska kan samlas på golvet när vattenlåsen öppnas för att spola rent rören. Vi torkar upp efter oss.

För att underlätta spolningsarbetet är det viktigt att hyresgästen tömmer eventuella underskåp under handfat i badrum samt skåp under diskbänken. 
För att enkelt och säkert komma fram med spolslang och annan utrustning bör även värdefulla och ömtåliga saker som finns inom arbetsområdet plockas bort.

Att upptäcka en läcka i ett rörsystem är inte lätt då den sällan syns på väggar eller golv innan den har pågått en längre tid. Ett bra sätt att lokalisera läckor eller återkommande stopp är att filma rörsystemet och därefter vidta lämpliga åtgärder.

Filmning görs alltid efter spolning när rörväggarna är rena.

Kameran, som har en inbyggd ljuskälla, åker fram och tillbaka genom rören och filmar dess insida.

Då alla fastigheter har olika förutsättningar är det svårt att uppge ett generellt pris. Lättast är att ni kontaktar Spolarna för mer information om pris och eventuella frågor angående rörfilmning för just din fastighet. Vi lämnar fasta priser.

Vanliga Frågor Angående Rörrensning/Fräsning


Rörspolning eller stamspolning är en förebyggande insats med syfte att förhindra stopp i fastighetens avlopp. Avlagringar, som sitter på insidan av rören, spolas bort med varmvatten och högt vattenflöde.

Ibland sitter dock avlagringarna så hårt på insidan av rören att det krävs en så kallad rensning. Rensningen utförs med speciella skärhuvuden eller renskedjor som slår bort avlagringarna, såsom stenar, betong och rost.

Rörrensning är en akut åtgärd för att lösa stopp i avloppen, men kan också vara en del av en rör- eller stamspolning.

Det är nödvändigt att vi kan komma in i lägenheter och övriga utrymmen för att rensa stoppet därifrån. För att underlätta arbetet bör skåp under diskbänkar och handfat tömmas på föremål. För säkerhetsskull är det bra att ta undan eventuella värdeföremål och ömtåliga saker som finns inom själva arbetsplatsen. Det vill säga från fastighetens entrédörr till WC, badrum och kök. Det underlättar och snabbar upp arbetet.


  1. Renspolning av avloppet

  2. Lokalisering och felsökning med hjälp av rörfilmning.

  3. Beror stoppet på fetter smälter vi ner proppen med spolverktyg.

  4. Om stoppet beror på främmande föremål eller rötter gör vi en mekanisk rörrensning med hjälp av skärhuvuden och renskedjor.

Ja, i princip alla vanligt förekommande stopp går att åtgärda med någon av våra metoder. Antingen med rörspolning med varmvatten under högt vattenflöde eller med mekanisk rörrensning med hjälp av skärhuvuden och renskedjor.

Vanliga Frågor Angående Relining/Rörinfodring

Relining, även kallad rörinfodring, är ofta ett bra och ekonomiskt mer fördelaktigt alternativ till stambyte. Istället för att byta ut alla rör i fastigheten låter man de gamla vara kvar och fungera som gjutformar till de nya rören, som installeras på insidan. Beroende på fastighetens förutsättningar finns det olika metoder för relining.

Varken väggar eller golv behöver bytas ut och alla tätskikt behålls intakta, varför inga kostnader för nya badrum, golv, väggar etc. tillkommer.

Relining skapar avsevärt mindre byggavfall än ett traditionellt stambyte.

Relining/rörinfodring blir billigare eftersom avloppet i en fastighet ligger inbyggt i väggar och under golv som annars måste rivas upp och återställas till en stor kostnad. Vid ett traditionellt stambyte bryts även tätskiktet i badrum och våtutrymmen vilket innebär att stambyte bör göras vid byte av badrum. Reliningen/rörinfodringen går ut på att man låter befintliga rör ligga kvar orörda och därefter gjuts ett nytt plaströr inuti det gamla röret. Detta rör blir lika beständigt som om man bytt ut röret mot ett nytt plaströr.

Är det flera saker i fastigheten, förutom rören, som behöver åtgärdas, t ex tätskikten och elinstallationer i badrummen bör man överväga de olika metoderna och räkna på vad som blir ekonomiskt mest fördelaktigt, relining/rörinfodring eller ett traditionellt stambyte.

Reliningstekniken utvecklades under 1990-talet och är idag en beprövad och säker metod. Tekniken är accepterad av myndigheter, byggentreprenörer, privata och allmännyttiga fastighetsägare samt branschorganisationer.

All relining utförs av vårt systerbolag Repipe Sverige AB som är medlem i branschorganisationen BRiF, all dokumentation sker enligt deras kvalitetsprogram. Sacpipe Connection Systems är en av våra leverantörer, inom vars system vi har certifierad personal.


Det är ingen skillnad. Det är samma sak.

Förutsättningarna mellan fastigheter skiljer sig vilket gör det svårt att sätta ett generellt pris. Det kan handla om rörens tjocklek och skick, om de är spolats rent nyligen, antal meter som skall relinas med mera.

Lättast är om ni tar kontakt med Spolarnas systerbolag Repipe. Kontaktinformation hittar du här.

Livslängden är densamma på relinat rör som på plaströr. Hur skicket är med det gamla röret har ingen betydelse då det inte längre har någon funktion.

Fastighetens behov och kondition är avgörande för valet mellan relining och stambyte. Är fastigheten i bra skick med fungerande badrum och våtrum men rören undermåliga och dessutom ingjutna är relining ett bra alternativ.

Om våtutrymmena är i dåligt skick och ändå skall bytas ut är det bättre att satsa på ett stambyte. I samband med en omfattande renovering från grunden bör de befintliga rören i fastigheten bytas ut.

Relining kan även utföras på enstaka delar av rörsystemet för att exempelvis slippa att frigöra rör i källargolv. Skyddsrum går inte att stambyta genom bilning av golv. Där är relining den enda metoden som kan förlänga rörens livstid.

En exakt tid är omöjlig att uppge då faktorerna som påverkar är flera men ett par dagar per lägenhet får man räkna med innan man kan använda vattnet igen. Alla kan bo kvar under installationen, som varken orsakar byggdam eller kaos.

Att genomföra en relining går mycket snabbare än ett stambyte. Ett stambyte innebär stora ingrepp för hyresgästerna och i fastigheten. Det är också en kostsam insats. Relining är ett betydligt mindre ingrepp på fastigheten och knappt märkbart för hyresgästerna. Kostnaden är betydligt mindre än för ett stambyte.

Torktiden ligger på ca 12 timmar. Den kan variera något beroende på vilken metod som används och de befintliga rörens temperatur. Reliningens korta torktid minimerar problemen för hyresgästerna.